องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์

 

วิสัยทัศน์ (Vision)
"ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน"
 
พันธกิจ (Mission)
1. การพัฒนาชุมชนให้หน่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารระโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2. การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมสวยงามน่าอยู่อย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึงตนเอง และได้รับสวัสดิการตามสมควร
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน