องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

ข้อมูลอื่น ๆ

ข้อมูลสานกีฬา/สนามกีฬา

สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

 

 

 

ลานกีฬา/สนามกีฬา บ้านพลับพลา หมู่ที่  1

 

 

 ลานกีฬา/สนามกีฬา บ้านพลับพลา หมู่ที่  2

 

 

 ลานกีฬา/สนามกีฬา บ้านพลับพลา หมู่ที่  3

 

 

ลานกีฬา/สนามกีฬา บ้านโค้งยาง หมู่ที่  4

 

 ลานกีฬา/สนามกีฬา บ้านโค้งยาง หมู่ที่ 5

 

 

ลานกีฬา/สนามกีฬา บ้านโค้งยาง หมู่ที่ 6

 

 

ลานกีฬา/สนามกีฬา บ้านโค้งยาง หมู่ที่ 7

 

 

ลานกีฬา/สนามกีฬา บ้านโค้งยาง หมู่ที่ 8

 

 

ลานกีฬา/สนามกีฬา บ้านโค้งยาง หมู่ที่ 9

 

 

 

 

ลานกีฬา/สนามกีฬา บ้านพลับพลา หมู่ที่  10

 

 

 

  ลานกีฬา/สนามกีฬา บ้านโค้งยาง หมู่ที่  11

 

 

 

 

ลานกีฬา/สนามกีฬา บ้านโค้งยาง หมู่ที่ 12

 

 

ลานกีฬา/สนามกีฬา บ้านโค้งยาง หมู่ที่ 13

 

 

ลานกีฬา/สนามกีฬา บ้านโค้งยาง หมู่ที่  14

 

 

 

ลานกีฬา/สนามกีฬา บ้านโค้งยาง หมู่ที่ 15

 

 

ลานกีฬา/สนามกีฬา บ้านโค้งยาง หมู่ที่ 16

 

ลานกีฬา/สนามกีฬา บ้านโค้งยาง หมู่ที่ 17

 

 

ลานกีฬา/สนามกีฬา บ้านโค้งยาง หมู่ที่ 18