องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

งานบริการพื้นฐาน

ระบบสาธารณูปโภค
  
  1.  การโทรคมนาคม
- ที่ทำการไปรษณีย์ในตำบลยังไม่มี
- ตู้ไปรษณีย์ขนาดเล็ก  2 แห่ง
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ           10  แห่ง
- มีหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน 


2.  การไฟฟ้า
   ในตำบลพลับพลาได้รับบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโชคชัย  ประมาณร้อยละ  98  ที่เหลือร้อยละ  2  เป็นครัวเรือนที่อยู่ห่างไกล  และมีรายได้น้อยไม่มีเงินต่อกระแสไฟฟ้าเข้าที่อยู่อาศัย  และการไฟฟ้ายังขยายเขตไม่ทั่วถึง

 

3.  ระบบประปา
   ประชาชนในตำบลพลับพลา  ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอโชคชัย  และมีประชาชนบางหมู่บริโภคน้ำจากประปาหมู่บ้าน
 
การศึกษา
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  มีโรงเรียนในพื้นระดับประถมศึกษาจำนวน 7 โรงเรียน ดังนี้

1. โรงเรียนชุมชนพลับพลา  ชาย  47  คน  หญิง  50  คน  รวม  97  คน
   
 

ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาลปีที่ 1
6
12
18
อนุบาลปีที่ 2
4
4
8
ประถมศึกษาปีที่ 1
7
4
11
ประถมศึกษาปีที่ 2
10
7
17
ประถมศึกษาปีที่ 3
6
5
11
ประถมศึกษาปีที่ 4
2
2
4
ประถมศึกษาปีที่ 5
8
12
20
ประถมศึกษาปีที่ 6
4
4
8
รวม
47
50
97


2. โรงเรียนบ้านปรางค์ ชาย 25 คน หญิง 20 คน รวม 45 คน

ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาลปีที่ 1
2
5
7
อนุบาลปีที่ 2
1
4
5
ประถมศึกษาปีที่ 1
6
0
6
ประถมศึกษาปีที่ 2
5
5
10
ประถมศึกษาปีที่ 3
2
3
5
ประถมศึกษาปีที่ 4
3
2
5
ประถมศึกษาปีที่ 5
3
0
3
ประถมศึกษาปีที่ 6
3
1
4
รวม
25
20
45


3. โรงเรียนวัดกุดสวาย ชาย 32 คน หญิง 27 คน รวม 59 คน

ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาลปีที่ 1
3
3
6
อนุบาลปีที่ 2
2
3
5
ประถมศึกษาปีที่ 1
4
1
5
ประถมศึกษาปีที่ 2
3
4
7
ประถมศึกษาปีที่ 3
5
1
6
ประถมศึกษาปีที่ 4
3
3
6
ประถมศึกษาปีที่ 5
5
3
8
ประถมศึกษาปีที่ 6
7
9
16
รวม
32
27
59


4. โรงเรียนบ้านกอกวิทยา ชาย 40 คน หญิง 22 คน รวม 62 คน

ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาลปีที่ 1
3
1
4
อนุบาลปีที่ 2
4
2
6
ประถมศึกษาปีที่ 1
2
2
4
ประถมศึกษาปีที่ 2
6
2
8
ประถมศึกษาปีที่ 3
7
2
9
ประถมศึกษาปีที่ 4
5
6
11
ประถมศึกษาปีที่ 5
6
3
9
ประถมศึกษาปีที่ 6
7
4
11
รวม
40
22
62


5. โรงเรียนบ้านคลองกลาง ชาย 26 คน หญิง 25 คน รวม 51 คน

ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาลปีที่ 1
2
3
5
อนุบาลปีที่ 2
5
4
9
ประถมศึกษาปีที่ 1
2
2
4
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
4
5
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
4
5
ประถมศึกษาปีที่ 4
0
4
4
ประถมศึกษาปีที่ 5
10
2
12
ประถมศึกษาปีที่ 6
3
1
4
รวม
26
25
51


6. โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน ชาย 32 คน หญิง 31 คน รวม 63 คน

ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาลปีที่ 1
4
5
9
อนุบาลปีที่ 2
7
5
12
ประถมศึกษาปีที่ 1
7
6
13
ประถมศึกษาปีที่ 2
6
3
9
ประถมศึกษาปีที่ 3
4
2
6
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
4
5
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
2
3
ประถมศึกษาปีที่ 6
2
4
6
รวม
32
31
63


7. โรงเรียนสายมิตรโชคชัย 3 ชาย 213 คน หญิง 216 คน รวม 429 คน

ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาลปีที่ 1
38
34
72
อนุบาลปีที่ 2
47
33
80
อนุบาลปีที่ 3
32
34
66
ประถมศึกษาปีที่ 1
29
30
59
ประถมศึกษาปีที่ 2
24
30
54
ประถมศึกษาปีที่ 3
6
12
18
ประถมศึกษาปีที่ 4
15
16
31
ประถมศึกษาปีที่ 5
12
19
31
ประถมศึกษาปีที่ 6
10
8
18
รวม
213
216
429


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชาย
หญิง
รวม
โค้งยาง
12
16
28
ท่าตะเคียน
7
11
18
รวม
29
27
46
การสาธารณสุข ตำบลพลับพลา มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง ได้แก่
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พลับพลา ตั้งอยู่ที่บ้านไทย หมู่ที่ 2 โดยมีบุคลากรดังนี้
1.1 นายชูศักดิ์ ปัดฐา ผู้อำนวยการรพ.สต.
1.2 นางยุพา ปัดฐา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
1.3 นางจุไลรัตน์ เชาว์วันกลาง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
1.4 นางสุกัญญา ผิวมา พนักงานธุรการ
1.5 นางสาวเกล็ดนที แผ่นกระโทก พนักงานธุรการ
1.6 นางบรรจง แผลกระโทก พนักงานทั่วไป

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองกลาง ตั้งอยู่ที่บ้านคลองกลาง หมู่ที่ 15 โดยมี บุคลากรดังนี้
2.1 นายชุษณะ คันธธรรมนนท์ ผู้อำนวยการรพ.สต.
2.2 นางวรรณวนัช พอกระโทก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2.3 นางสาวจิราวรรณ จอดกระโทก เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
2.4 นางอำนวย อินอ่อน พนักงานธุรการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
2.5 นางสาวมัญชุสา ศิริรักษ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (หมอนวดแผนไทย)
2.6 นางเบญจมาศ กันกระโทก พนักงานทั่วไป (แม่บ้าน)
2.7 นายล้วน คู่กระโทก พนักงานทั่วไป (คนสวน)

ผู้ติดยาเสพติด
ในเขตตำบลพลับพลา จำนวน 3 คน แยกเป็น
- ผู้ได้รับการบำบัด (ศูนย์สุขภาพชุมชนพลับพลา) จำนวน 1 คน
- ผู้ได้รับการบำบัด (ศูนย์สุขภาพชุมชนคลองกลาง) จำนวน 2 คน

ผู้สูงอายุ
ในเขตตำบลพลับพลา จำนวน 1,382 คน
- ได้รับเบี้ยยังชีพจากงบประมาณอบต. จำนวน 75 คน
- ได้รับเบี้ยยังชีพจากการดำเนินการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 1,174 คน
- ยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน 133 คน (ลงทะเบียนใหม่ ของปีงบประมาณ 2556)

ผู้พิการ
ในตำบลพลับพลา จำนวน 273 คน
- ได้รับเบี้ยยังชีพจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 193 คน
- ได้รับเบี้ยยังชีพจากงบประมาณอบต. จำนวน 51 คน
- ยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ 29 คน (ลงทะเบียนใหม่ ของปีงบประมาณ 2556)

ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเบี้ยยังชีพ 5 คน แยกเป็น ชาย 3 คน หญิง 2 คน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ที่พักสายตรวจ 1 แห่ง

การคมนาคม การคมนาคมระหว่างตำบล
1. ถนนลาดยาง ซึ่งเชื่อมการคมนาคมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 ผ่านอำเภอโชคชัย ผ่านตำบลโชคชัย ตำบลพลับพลา
2. ถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเชื่อมต่อกับตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย
3. ถนนลูกรังเชื่อมต่อกับตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย
4. ถนนลูกรังเชื่อมต่อกับตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย

การคมนาคมภายในตำบล
1. ถนนลาดยาง เชื่อมการคมนาคมระหว่างบ้านปรางค์ บ้านพลับพลา บ้านหนองยายเหล่ บ้านไทย บ้านโค้งยาง บ้านเกาะ บ้านบุ บ้านกุดสวาย และบ้านกอก ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร
2. ถนนลูกรัง เชื่อมการคมนาคมระหว่าง บ้านประดากุด บ้านกอก บ้านหนองยายเหล่ บ้านโนนแดง บ้านท่าตะเคียน บ้านคลองกลาง และบ้านคลองยาง
3. ถนนดินลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้านเกือบทุกหมู่บ้านเป็นถนนดินและถนนดินลูกรัง