องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

โรงเรียนในเขตตำบล

 

การศึกษา
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  มีโรงเรียนในพื้นระดับประถมศึกษาจำนวน 7 โรงเรียน ดังนี้

1. โรงเรียนชุมชนพลับพลา  ชาย  47  คน  หญิง  50  คน  รวม  97  คน

2. โรงเรียนบ้านปรางค์ ชาย 25 คน หญิง 20 คน รวม 45 คน

3. โรงเรียนวัดกุดสวาย ชาย 32 คน หญิง 27 คน รวม 59 คน

4. โรงเรียนบ้านกอกวิทยา ชาย 40 คน หญิง 22 คน รวม 62 คน

5. โรงเรียนบ้านคลองกลาง ชาย 26 คน หญิง 25 คน รวม 51 คน

6. โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน ชาย 32 คน หญิง 31 คน รวม 63 คน

7. โรงเรียนสายมิตรโชคชัย 3 ชาย 213 คน หญิง 216 คน รวม 429 คน