องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

วัดในเขตตำบล

ประชาชนในตำบลพลับพลา  จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน  ๙ แห่ง  คือ

๑.  สำนักสงฆ์วิเวกการาม               ตั้งอยู่ที่บ้านพลับพลา        หมู่ที่  ๑ 

๒.  วัดพลับพลา                           ตั้งอยู่ที่บ้านพลับพลา        หมู่ที่  ๓            

๓.     วัดบ้านกอก                          ตั้งอยู่ที่บ้านกอก               หมู่ที่  ๖

๔.     วัดประดากุด                         ตั้งอยู่ที่บ้านประดากุด       หมู่ที่  ๗ 

๕.     วัดปรางค์น้อย                        ตั้งอยู่ที่บ้านปรางค์                        หมู่ที่  ๙

๖.     วัดกุดสวาย                           ตั้งอยู่ที่บ้านกุดสวาย          หมู่ที่  ๑๒

๗.     สำนักสงฆ์บุตาล                     ตั้งอยู่ที่บ้านท่าตะเคียน      หมู่ที่  ๑๓

๘.     วัดคลองยาง                          ตั้งอยู่ที่บ้านคลองยาง        หมู่ที่  ๑๔

๙.     วัดคลองกลาง                                    ตั้งอยู่ที่บ้านคลองกลาง      หมู่ที่  ๑๕