องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

หมู่บ้านในเขตตำบล

 

หมู่บ้านในเขตตำบลพลับพลา  ดังนี้

 หมู่ที่ 1 บ้านพลับพลา

หมู่ที่ 2 บ้านไทย

หมู่ที่ 3 บ้านพลับพลา

หมู่ที่ 4 บ้านโค้งยาง

หมู่ที่ 5 บ้านหนองยายเหล่

หมู่ที่ 6 บ้านกอก

หมู่ที่ 7 บ้านประดากุด

หมู่ที่ 8 บ้านเกาะ

หมู่ที่ 9 บ้านปรางค์

หมู่ที่ 10 บ้านบุ

หมู่ที่ 11 บ้านปรางค์

หมู่ที่ 12 บ้านกุดสวาย

หมู่ที่ 13 บ้านท่าตะเคียน

หมู่ที่ 14 บ้านคลองยาง

หมู่ที่ 15 บ้านคลองกลาง

หมู่ที่ 16 บ้านโนนแดง

หมู่ที่ 17 บ้านบุ

หมู่ที่ 18 บ้านบุยอ