องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

ข้อมูลประชากร

 


ประชากร 
      จำนวนประชากรของตำบลพลับพลามีจำนวนทั้งสิ้น 8,213 คน จำแนกเป็นชาย 3,950 คน หญิง 4,263 คน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,215 ครัวเรือน 
 

จำนวนครัวเรือน

หมู่ที่ บ้าน จำนวนตรัวเรือน
1 พลับพลา 89 ครัวเรือน
2 ไทย 124 ครัวเรือน
3 พลับพลา 115 ครัวเรือน
4 โค้งยาง 86 ครัวเรือน
5 หนองยายเหล่ 243 ครัวเรือน
6 กอก 244 ครัวเรือน
7 ประดากุด 73 ครัวเรือน
8 เกาะ 126 ครัวเรือน
9 ปรางค์ 228 ครัวเรือน
10 บุ 119 ครัวเรือน
11 ปรางต์ 126 ครัวเรือน
12 กุดสวาย 202 ครัวเรือน
13 ท่าตะเคียน 220 ครัวเรือน
14 คลองยาง 179 ครัวเรือน
15 คลองกลาง 158 ครัวเรือน
16 โนนแดง 150 ครัวเรือน
17 บุ 80 ครัวเรือน
18 บุยอ 177 ครัวเรือน
รวมทั้งสิ้น  2,739 ครัวเรือน

 

จำนวนประชากร

 

หมู่ที่ บ้าน ประชากร
ชาย หญิง รวม
1 พลับพลา 124 154 278
2 ไทย 191 202 393
3 พลับพลา 174 198 372
4 โค้งยาง 125 165 290
5 หนองยายเหล่ 277 275 552
6 กอก 421 422 843
7 ประดากุด 159 158 317
8 เกาะ 194 230 424
9 ปรางค์ 259 311 570
10 บุ 195 199 394
11 ปรางต์ 178 212 390
12 กุดสวาย 328 357 685
13 ท่าตะเคียน 353 369 722
14 คลองยาง 236 216 452
15 คลองกลาง 243 231 474
16 โนนแดง 259 285 544
17 บุ 104 108 212
18 บุยอ 242 251 493
รวมทั้งสิ้น  4,062 4,343 8,405

 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น การเกิด การตาย การย้ายถิ่นฐานของประชากรภายในตำบล