องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

การปกครอง

เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  แบ่งเขตการปกครองทั้งหมด  ๑๘  หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่ ๑  บ้านพลับพลา      ผู้ปกครอง           นายสำรวย          วัชรคำประเสริฐ   ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๒  บ้านไทย            ผู้ปกครอง           นายคะนอง         ผันกระโทก         ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๓  บ้านพลับพลา      ผู้ปกครอง           นายมานะ           ใคร่กระโทก        กำนัน

หมู่ที่ ๔  บ้านโค้งยาง         ผู้ปกครอง           นายประเสริฐ      ปรายกระโทก      ผู้ใหญ่บ้าน

 หมู่ที่ ๕  บ้านหนองยายเหล่  ผู้ปกครอง         นายดี                เขียงกระโทก       ผู้ใหญ่บ้าน

 หมู่ที่ ๖  บ้านกอก            ผู้ปกครอง           นายสมคิด          กอกกระโทก            ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๗  บ้านประดากุด     ผู้ปกครอง           นางบุญเลี้ยง        นามจังหรีด         ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๘  บ้านเกาะ            ผู้ปกครอง           นายสมพงษ์         นรินทร              ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๙  บ้านปรางค์         ผู้ปกครอง           นายสมปอง         กอกกระโทก       ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๑๐ บ้านบุ               ผู้ปกครอง           นายสังเวียน        หง่อยกระโทก      ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๑๑ บ้านปรางค์        ผู้ปกครอง           นายสายยัณ        ครากกระโทก      ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๑๒ บ้านกุดสวาย      ผู้ปกครอง           นายลาภ            เจียกกระโทก       ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่าตะเคียน   ผู้ปกครอง           นายวินัย             พิชยรัตนชัย       ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๑๔ บ้านคลองยาง     ผู้ปกครอง           นายสุนทร          กำกระโทก          ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๑๕ บ้านคลองกลาง   ผู้ปกครอง           นายสุพิชัย          มวยกระโทก        ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๑๖ บ้านโนนแดง      ผู้ปกครอง           นายเสริม            จอมกระโทก       ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๑๗ บ้านบุ               ผู้ปกครอง           นางเพร็ชรา         สุขฤทัยกมล        ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๑๘ บ้านบุยอ           ผู้ปกครอง           นายสมใจ           ม่วมกระโทก        ผู้ใหญ่บ้าน