องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

ประวัติความเป็นมา

 


เดิมเป็นสภาตำบลพลับพลา ต่อมาได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ มีจำนวน ๑๗ หมู่บ้าน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้แยกหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๕ บ้านคลองกลาง   จำนวน ๑ หมู่บ้าน เป็น หมู่ที่ ๑๘ บ้านบุยอ