องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  
  
  
  
  
ค้นหาโดย google

หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


ภาพกิจกรรม

     การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในเขตพื้นที่อบต.พลับพลา


21 ธ.ค. 65 (21)

     การจัดทำแหล่งเรียนรู้ "ธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater Bank)" ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชา


21 ก.ย. 65 (0)


ข่าวประชาสัมพันธ์
     1.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับราชการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566  
  2.  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม 2565 ครั้งที่ 2 
  3.  ประกาศ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา ใสสะอาด ๒๕๖๖ และ งดให้ งดรับ ของขวัญ ของกำ 
  4.  ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต. ปี 2566 
  5.  ประกาศ เรื่อง จำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ปิดประกาศและติดป้ายหาเสียงเลือกตั้งของผู้ส 

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
     1.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม)  
  2.  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
  3.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA (กองสวัสดิการสังคม) 
  4.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Mulitifunction โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสวัสดิการสังคม) 
  5.  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
     1.  ซื้ออาหารเสริม(นม) นม ยู เอช ที (รสจืด) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 2
  2.  ซื้ออาหารเสริม(นม) นม ยู เอช ที (รสจืด) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 2
  3.  ซื้ออาหารเสริม(นม) นม ยู เอช ที ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ช่วงปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 2
  4.  ซื้ออาหารเสริม(นม) นม ยู เอช ที ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ช่วงปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 2
  5.  ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5

รายงานสถานะการเงิน-การคลัง
     1.  แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ 2565  
  2.  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน 
  3.  รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 
  4.  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 
  5.  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 

การจัดเก็บภาษี
     1.  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 
  2.  ประชาสัมพันธ์ บัญชีราคาประะเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขต อบต.พลับพลา ประจำปี 2 
  3.  ประชาสัมพันธ์ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) อบต.พลับพลา ประจำปี 2563 
  4.  บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
  5.  ประชาสัมพันธ์

ประกาศ-คำสั่ง
     1.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566  
  2.  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) 
  3.  ประกาศจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่การเกษตรประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา 
  4.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) 
  5.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรายาง (กองคลัง) 

กิจการสภา/รายงานการประชุม
     1.  ประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.พลับพลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  
  2.  ประชาสัมพันธ์ระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 
  3.  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 
  4.  ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 
  5.  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงาน
     1.  ประกาศรายงานผลการติดตามปี 2561 รอบเดือนตุลาคม   อ่าน 106
  2.  ประกาศรายงานผลการดำเนินงานปี 2561 รอบเมษายน  อ่าน 116
  3.  การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน 2560)   อ่าน 106
  4.  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  อ่าน 95
  5.  แผนดำเนินงาน 2557  อ่าน 179


เว็บบอร์ดสอบถามข้อมูล
  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

004   ข่าวด่วน โดย ข่าวด่วน* วันที่ 23 ต.ค. 6   อ่าน 58 ออกความเห็น 0
003   สล็อต pg โดย pg วันที่ 15 พ.ค. 6   อ่าน 63 ออกความเห็น 0
002   เบี้ยยังชีพ โดย นิด วันที่ 13 พ.ค. 6   อ่าน 74 ออกความเห็น 0
001   สอบถามข้อมูลได้ค่ะ โดย admin วันที่ 12 พ.ค. 6   อ่าน 77 ออกความเห็น 1


องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

นายสวิง  เหงากระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

นายสมมิตร ขันธการุญวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  
  
  
  
  
ip ของคุณ คือ 3.236.47.240
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 19 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 196 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 4310 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 158372 คน
เริ่มนับ วันที่ 17 ต.ค. 2555
เข้าสู่ระบบผู้ดูแล


ก.พ. 2566
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     


   
   อบต.กระโทก
   อบต.ท่าลาดขาว
   อบต.โชคชัย
   อบต.ด่านเกวียน
   อบต.ท่าจะหลุง
   

   
   เทศบาลตำบลด่านเกวียน..>
   เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม..>
   เทศบาลตำบลโชคชัย
   

   
   สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา..>
   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น..>
   สถ.ชวนเที่ยว
   เว็บไซต์กลางบริการอิเลคทรอนิคภาครัฐ..>
   ประชาคมอาเซียน
   สำนักข่าวกรมแระชาสัมพันธ์..>
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ..>