องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


กองช่าง


สิบเอกพิชิต โปรยกระโทก
ผู้อำนวยการกองช่าง


ว่าง
นายช่างโยธา


นางสุนิสา คร่อมกระโทก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายบุญส่ง เปรี้ยวกระโทก
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายสายชล ขอนกระโทก
คนงานทั่วไป


นายสุรชัย ดำริการวิศาล
คนงานทั่วไป