องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


หน่วยตรวจสอบภายใน


นายสมมิตร ขันธการุญวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


นางญาดา สวนะปรีดี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ