องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

แบบบ้านบริการประชาชน


แบบบ้านพักอาศัยแบบประหยัด 3

  สารบัญประกอบแบบ,สัญลักณ์ประกอบแบบ
  รายการประกอบแบบ
  ผังบริเวณ
  แปลนพื้นชั้นที่1,แปลนพื้นชั้นที่2,แปลนหลังคา
  รูปด้าน 1,2,3,4
  รูปตัด ก,ข
  แบบขยายบันได
  แบบขยายห้องน้ำ
  แบบขยายประตูหน้าต่าง
  แปลนไฟฟ้า,สัญลักษณ์ ,รายละเอียด,DIAGRAM
  แปลนฐานรากแบบตอกเข็ม,แปลนฐานรากแบบฐานแผ่
  แปลนเสา คาน พื้นชั้นที่1 ,ชั้นที่2 ,แปลนคานรับหลังคา,แปลนโครงหลังคา
  แบบขยายการเสริมเหล็ก ฐานราก,ตอม่อ,คาน1
  แบบขยายการเสริมเหล็ก ฐานราก,ตอม่อ,คาน2
  แบบขยายการเสริมเหล็ก ฐานราก,ตอม่อ,คาน3
  แบบขยายการเสริมเหล็ก ฐานราก,ตอม่อ,คาน4
  แบบขยายการเสริมเหล็ก ในคาน,พื้น,บันได ค.ส.ล.
  แปลนสุขาภิบาล
  ประมาณราคาค่าก่อสร้าง