องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  
  
  
  
  
ค้นหาโดย google

หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


ภาพกิจกรรม

     พิธีมอบเงินรางวัลพร้อมถ้วย การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสติดตำบลพลับพลา (ฟุตบอล 7 คน) ครั้งที่ 23 ประจำปี


29 พ.ย. 66 (0)

     ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลพลับพลา ครั้ง 23 ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 5-2


29 พ.ย. 66 (0)


ข่าวประชาสัมพันธ์
     1.  จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:OSS)  
  2.  ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 
  3.  ประกาศมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ปีงบ 257 
  4.  คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ปีงบ2567 
  5.  ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาบุคคลากร 3 ปี 2567 - 2569 

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
     1.  ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกขยะ  
  2.  ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  3.  ประการ เรื่อง จ้างเหมาบริการในตำแหน่งนักการภารโรง 
  4.  ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอยหมู่ที่ 1 - 18 ภายในพื้นที่ตำบลพลับพลา 
  5.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้างกองสวัสดิการสังคม 

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
     1.  ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งเรือประเพณี ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 10
  2.  ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งเรือประเพณี ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 14
  3.  จ้างเหมาทำการไถ, ดันขยะลงหลุมบ่อขยะ พร้อมปรับเกรดโดยรอบพื้นที่บ่อขยะ บ้านบุ หมู่ที่ 10 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 12
  4.  จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์พร้อมติดตั้งเครนกระเช้า ทะเบียน ผพ ๒๓๑๘ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓ ๕๔ ๐๐๐๑ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11
  5.  จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการแข่งเรือประเพณี ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 13

รายงานสถานะการเงิน-การคลัง
     1.  แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ 2566 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม))  
  2.  แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ 2566 (กองสวัสดิการสังคม) 
  3.  แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ 2566 (กองช่าง) 
  4.  รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 
  5.  แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ 2566 (สำนักปลัด) 

การจัดเก็บภาษี
     1.  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 
  2.  ประชาสัมพันธ์ บัญชีราคาประะเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขต อบต.พลับพลา ประจำปี 2 
  3.  ประชาสัมพันธ์ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) อบต.พลับพลา ประจำปี 2563 
  4.  บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
  5.  ประชาสัมพันธ์

ประกาศ-คำสั่ง
     1.  ประกาศตรวจรับ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายจากบ้านคลองยาง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลพลับพลา เชื่อมตำบลท่าอ่าง  
  2.  ประกาศการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 
  3.  ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2566 
  4.  ประกาศตรวจรับโครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงบ้านนายเยี่ยม เปรี้ยงกระโทก ถึงบ้านนางผุสดี ดำร 
  5.  ประกาศตรวจรับโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มโนนสะอาด บ้านท่าตะเคียน หมู่ที่ ๑๓ 

กิจการสภา/รายงานการประชุม
     1.  ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  
  2.  ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 
  3.  ประชาสัมพันธ์ระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 
  4.  ประชาสัมพันธ์ระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 
  5.  ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 

รายงานผลการดำเนินงาน
     1.  กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565   อ่าน 101
  2.  กิจกรรมประชุมประชาคมตำบลพลับพลา ประจำปี พ.ศ. 2565   อ่าน 102
  3.  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของอบต.พลับพลา ประจำปี พ.ศ. 2565  อ่าน 103
  4.  กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริต ปี พ.ศ. 2565  อ่าน 110
  5.  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำฯ ของอบต.พลับพลา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  อ่าน 112


เว็บบอร์ดสอบถามข้อมูล
  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

004   ข่าวด่วน โดย ข่าวด่วน* วันที่ 23 ต.ค. 6   อ่าน 390 ออกความเห็น 0
003   สล็อต pg โดย pg วันที่ 15 พ.ค. 6   อ่าน 242 ออกความเห็น 0
002   เบี้ยยังชีพ โดย นิด วันที่ 13 พ.ค. 6   อ่าน 316 ออกความเห็น 0
001   สอบถามข้อมูลได้ค่ะ โดย admin วันที่ 12 พ.ค. 6   อ่าน 272 ออกความเห็น 1


องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

นายสวิง  เหงากระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

นายสมมิตร ขันธการุญวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  
  
  
  
  


ip ของคุณ คือ 3.80.4.147
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 7 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 7 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 23535 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 177597 คน
เริ่มนับ วันที่ 17 ต.ค. 2555
เข้าสู่ระบบผู้ดูแล


ธ.ค. 2566
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


   
   อบต.กระโทก
   อบต.ท่าลาดขาว
   อบต.โชคชัย
   อบต.ด่านเกวียน
   อบต.ท่าจะหลุง
   

   
   เทศบาลตำบลด่านเกวียน..>
   เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม..>
   เทศบาลตำบลโชคชัย
   

   
   สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา..>
   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น..>
   สถ.ชวนเที่ยว
   เว็บไซต์กลางบริการอิเลคทรอนิคภาครัฐ..>
   ประชาคมอาเซียน
   สำนักข่าวกรมแระชาสัมพันธ์..>
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ..>