องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  
  
  
  
  
ค้นหาโดย google

หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


ภาพกิจกรรม

     รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดดัวยวิถี 5ส (Big Cleaning Day)


3 ส.ค. 66 (0)

     โครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ


3 ส.ค. 66 (0)


ข่าวประชาสัมพันธ์
     1.  ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อบต.พลับพลา ประจำปีงบประมาณ พ  
  2.  ประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Tr 
  3.  ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของอบต.พลับพลา ประจำปี 2566 
  4.  ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ ลูกจ้องประจำ พนักงานจ้างอบต.พลับพลา 
  5.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอ 

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
     1.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้างกองสวัสดิการสังคม  
  2.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้างกองสวัสดิการสังคม 
  3.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ช่วงปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  4.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นมปิดเทอม ภาคเรียนทีท ๑/๒๕๖๖ สำหรับนักเรียน สังกัด ศพฐ.  
  5.  ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกัด เดือนสิงหาคม - ตุลาคม 25 

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
     1.  จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕ ๓๙๕๘ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๔๙ ๐๐๐๓ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 2
  2.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 2
  3.  จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕ ๓๙๕๘ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๔๙ ๐๐๐๓ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 2
  4.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3
  5.  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 2

รายงานสถานะการเงิน-การคลัง
     1.  แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ 2566 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม))  
  2.  แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ 2566 (กองสวัสดิการสังคม) 
  3.  แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ 2566 (กองช่าง) 
  4.  รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 
  5.  แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ 2566 (สำนักปลัด) 

การจัดเก็บภาษี
     1.  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 
  2.  ประชาสัมพันธ์ บัญชีราคาประะเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขต อบต.พลับพลา ประจำปี 2 
  3.  ประชาสัมพันธ์ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) อบต.พลับพลา ประจำปี 2563 
  4.  บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
  5.  ประชาสัมพันธ์

ประกาศ-คำสั่ง
     1.  ประกาศตรวจรับ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำจากบ้านนายเฉลิมถึงสะพานท่าช้าง บ้านเกาะ หมู่ที่ ๘  
  2.  ประกาศตรวจรับโครงการวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนายสุรินทร์ ถึงบ้านนายพิศ บ้านพลับพลา หมู่ที่ ๑ 
  3.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกซอยบ้านนายธนศักดิ์ โกนกระโทก บ้านบุ หมุ่ที่ ๑๐ 
  4.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มโนนสะอาด บ้านท่าตะเคียน หมู่ที่ ๑๓ 
  5.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงบ้านนายเยี่ยม เปรี้ยงกระโทก ถึงบ้านนางผุสดี  

กิจการสภา/รายงานการประชุม
     1.  ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  
  2.  ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 
  3.  ประชาสัมพันธ์ระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 
  4.  ประชาสัมพันธ์ระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 
  5.  ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 

รายงานผลการดำเนินงาน
     1.  กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565   อ่าน 44
  2.  กิจกรรมประชุมประชาคมตำบลพลับพลา ประจำปี พ.ศ. 2565   อ่าน 46
  3.  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของอบต.พลับพลา ประจำปี พ.ศ. 2565  อ่าน 47
  4.  กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริต ปี พ.ศ. 2565  อ่าน 48
  5.  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำฯ ของอบต.พลับพลา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  อ่าน 52


เว็บบอร์ดสอบถามข้อมูล
  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

004   ข่าวด่วน โดย ข่าวด่วน* วันที่ 23 ต.ค. 6   อ่าน 197 ออกความเห็น 0
003   สล็อต pg โดย pg วันที่ 15 พ.ค. 6   อ่าน 191 ออกความเห็น 0
002   เบี้ยยังชีพ โดย นิด วันที่ 13 พ.ค. 6   อ่าน 240 ออกความเห็น 0
001   สอบถามข้อมูลได้ค่ะ โดย admin วันที่ 12 พ.ค. 6   อ่าน 213 ออกความเห็น 1


องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

นายสวิง  เหงากระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

นายสมมิตร ขันธการุญวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  
  
  
  
  

ip ของคุณ คือ 3.214.184.223
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 23 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1361 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 20322 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 174384 คน
เริ่มนับ วันที่ 17 ต.ค. 2555
เข้าสู่ระบบผู้ดูแล


ก.ย. 2566
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 


   
   อบต.กระโทก
   อบต.ท่าลาดขาว
   อบต.โชคชัย
   อบต.ด่านเกวียน
   อบต.ท่าจะหลุง
   

   
   เทศบาลตำบลด่านเกวียน..>
   เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม..>
   เทศบาลตำบลโชคชัย
   

   
   สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา..>
   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น..>
   สถ.ชวนเที่ยว
   เว็บไซต์กลางบริการอิเลคทรอนิคภาครัฐ..>
   ประชาคมอาเซียน
   สำนักข่าวกรมแระชาสัมพันธ์..>
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ..>