องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  
  
  
  
  
ค้นหาโดย google

หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


ภาพกิจกรรม

     การจัดทำแหล่งเรียนรู้ "ธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater Bank)" ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชา


21 ก.ย. 65 (0)

     ประชาสัมพันธ์โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดคลองกลาง ม.๑๕


10 ส.ค. 65 (0)


ข่าวประชาสัมพันธ์
     1.  ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
  2.  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
  3.  ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ของอบต.พลับพลา ปีงบประมาณ 2566 
  4.  ประชาสัมพันธ์ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
  5.  ขอเชิญร่วมฝึกอบรมโครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี 2565

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
     1.  ประกาศผู้ราคาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ โครงการแข่งเรือประเพณีตำบลพลับพลา ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕  
  2.  ประกาศผู้ราคาจ้างเหมาบริการเวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการแข่งเรือประเพณีตำบลพลับพลา ครั้งที่ ๒๑ ประจ 
  3.  ประกาศผู้ราคาจัดซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งเรือประเพณีตำบลพลับพลา ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  4.  ประกาศผู้ราคาจัดซื้อเสื้อชูชีพ โครงการแข่งเรือประเพณีตำบลพลับพลา ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  5.  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ 

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
     1.  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่าน 2
  2.  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3
  3.  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3
  4.  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3
  5.  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 4

รายงานสถานะการเงิน-การคลัง
     1.  แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ 2565  
  2.  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน 
  3.  รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 
  4.  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 
  5.  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 

การจัดเก็บภาษี
     1.  ประชาสัมพันธ์ บัญชีราคาประะเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขต อบต.พลับพลา ประจำปี 2  
  2.  ประชาสัมพันธ์ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) อบต.พลับพลา ประจำปี 2563 
  3.  บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
  4.  ประชาสัมพันธ์
  5.  ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

ประกาศ-คำสั่ง
     1.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  
  2.  ประกาศตรวจรับวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยที่ทำการผู้ใหญ่ไปบ้านนางวราภรณ์ จั้นอรัญ บ้านพลับพลา 
  3.  ประกาศตรวจรับโครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนางสำเรียงถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลับพลา บ้านไทย หมู 
  4.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 
  5.  ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบตุลาคม 2565 

กิจการสภา/รายงานการประชุม
     1.  ประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.พลับพลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  
  2.  ประชาสัมพันธ์ระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 
  3.  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 
  4.  ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 
  5.  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงาน
     1.  ประกาศรายงานผลการติดตามปี 2561 รอบเดือนตุลาคม   อ่าน 76
  2.  ประกาศรายงานผลการดำเนินงานปี 2561 รอบเมษายน  อ่าน 89
  3.  การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน 2560)   อ่าน 78
  4.  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  อ่าน 69
  5.  แผนดำเนินงาน 2557  อ่าน 141


เว็บบอร์ดสอบถามข้อมูล
  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

004   ข่าวด่วน โดย ข่าวด่วน* วันที่ 23 ต.ค. 6   อ่าน 18 ออกความเห็น 0
003   สล็อต pg โดย pg วันที่ 15 พ.ค. 6   อ่าน 33 ออกความเห็น 0
002   เบี้ยยังชีพ โดย นิด วันที่ 13 พ.ค. 6   อ่าน 41 ออกความเห็น 0
001   สอบถามข้อมูลได้ค่ะ โดย admin วันที่ 12 พ.ค. 6   อ่าน 48 ออกความเห็น 1


องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

นายสวิง  เหงากระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

นายสมมิตร ขันธการุญวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  
  
  
  
  
ip ของคุณ คือ 35.172.224.102
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 21 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 122 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 3765 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 152340 คน
เริ่มนับ วันที่ 17 ต.ค. 2555
เข้าสู่ระบบผู้ดูแล


ธ.ค. 2565
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


   
   อบต.กระโทก
   อบต.ท่าลาดขาว
   อบต.โชคชัย
   อบต.ด่านเกวียน
   อบต.ท่าจะหลุง
   

   
   เทศบาลตำบลด่านเกวียน..>
   เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม..>
   เทศบาลตำบลโชคชัย
   

   
   สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา..>
   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น..>
   สถ.ชวนเที่ยว
   เว็บไซต์กลางบริการอิเลคทรอนิคภาครัฐ..>
   ประชาคมอาเซียน
   สำนักข่าวกรมแระชาสัมพันธ์..>
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ..>